اخبار بیشتر بخوانید

محسن کیایی در اینستاگرامش نوشت: خدایا خنده را به ما برگردان ،به همه مردم ،آرزوی آرامش و شادمانی برای همه.