به گزارش پایگاه خبری نشان :

به گزارش «انتخاب»، در همین راستا، مهدی کشت دار، مدیرعامل خبرگزاری قوه قضاییه در توییتی در پاسخ به یکی از کاربران توییتر نوشته است که نه برای محمد الکنانی و نه برای هیچ زندانی دیگر در زندان اهواز و زندان های خوستان اتفاقی نیفتاده است چه رسد به اینکه کشته شوند.