به گزارش پایگاه خبری نشان :

من اینجا عاشق این خاک اگر آلوده یا پاکم

من اینجا تا نفس باقی ست می مانم

من از اینجا چه می خواهم، نمی دانم

امید روشنایی گر چه در این تیره گی ها نیست

من اینجا باز در این دشت خشک تشنه می رانم

من اینجا روزی آخر از دل این خاک با دست تهی گل بر می افشانم

من اینجا روزی آخر از ستیغ کوه چون خورشید

سرود فتح می خوانم

#ایران

#روزصفر

 

AndroidOnlineNewsImage.aspx

 

آخرین خبر