به گزارش پایگاه خبری نشان :

AndroidOnlineNewsImage.aspx

 

سپیده که زد با هم درگفتگو برآمدند که چقدر راه رفته‌ایم؟ تمام شب را پارو زده‌ایم! باید مسیری خیلی طولانی را پیموده باشیم...

اما نور خورشید که دور و برشان را روشن کرد، دیدند درست در همان جایی هستند که شب پیش بودند

آنان تمام شب را پارو زده بودند، ولی یادشان رفته بود طناب قایق را از ساحل باز کنند!

در اقیانوﺱ بی پایان هستی، انسانی که قایقش را از این ساحل باز نکرده باشد هر چقدر هم که رنج ببرد، به هیچ کجا نخواهد رسید!

قایق تو به کجا بسته شده است؟

به بدنت؟

به افکارت؟

به ترسها و نگرانیهایت؟

به گذشته ات؟

به عواطفت...؟ ترس، طناب است

نومیدی طناب است

باورهای اشتباه طناب است

خیلی چیزهای به ظاهر مهم، آنقدرها هم مهم نیستند.

باورهای غلط، نومیدی و ترس طنابهایی هستند که هرچقدر تلاش کنی، بدون باز کردنشان از خودت حرکت نمی کنی.

تلاش زمانی جواب می دهد که باورهای عالی داشته باشی.

باورهایتان عالی.....

#افکار#اعمال#باور#

 

برای درج آگهی و رپرتاژ با شماره 09022978397 تماس حاصل فرمایید .