به گزارش پایگاه خبری نشان :

خسرو سینایی، کارگردان ایرانی و از پیشگامان سبک مستند-داستانی و سینمای تجربی ایران است که پس از مدتی بیماری در سن 79سالگی درگذشت. اما این آغاز حرف و حدیثهایی بود که بعد از فوت سینایی سر زبانها افتاد.ماجرا از عکس سه نفره ای آغاز شد که فرح اصولی همسر دوم مرحوم سینایی در کنار «گیزلا وارگا» همسر اول و مجارستانی تبار این کارگردان سینما در اینستاگرام منتشر کرد و به حرف و حدیث‌هایی مبنی بر دو همسره بودن خسروسینایی دامن زد. ماجرای ازدواج دوم ســینایی که به 43 سال پیش بر میگردد موضوع مگویی نبوده است اما با مرگ سینایی فرصت رسیدن این داســتان به گوش مردم عادی فراهم شد و البته یک بعد دیگر ماجرا هم به دیده و شنیده شدن موضوع کمک کرد: رابطه بسیار خوب گیزلا و فرح دو همسر خسرو سینایی، زنانی که هر دو جزو نقاشان برجسته هســتند و بارها نمایشگاههای انفرادی و مشترک برگزار کرده اند .

هفت صبح درباره رابطه دو همسر مرحوم سینایی نوشته است: بخشی از بحث‌ها در شبکه‌های اجتماعی درباره این خانواده هنرمند و روشنفکر هم به این اختصاص داشته و دارد که چرا سینایی هرگز با داشتن دو همسر مثل بقیه مردان این چنینی چنانکه باید و شاید مورد سرزنش قرار نگرفته است؟ اینکه چرا زندگی دو همسری فلان فرد مذهبی همیشه مورد انتقاد ما بوده و تبلیغ دو و چند همسری را کاری زشــت تلقی کرده‌ایم.

مرور گذشته نشان میدهد که خانواده سینایی در موارد بسیاری مورد غضب و بایکوت اطرافیان بوده اند. این را میتوان از گفتگوی ســالها پیش فرح اصولی با مجله زنان فهمید، آنجا که میگوید: این قضیه پیامدهای فراوانی داشته. مثلا مطبوعاتیها زندگی ما را منفی و متحجرانه میدانند.چیزی که دیگران در مورد ارتباط من و گیزلا خیال میکنند این است که رقیب عشقی داشتن تجربه سختی اســت ولی من میگویم چیزی که در این زندگی تجربه کــرده ام نکته ای ظریفتر اما سخت تر از این تحلیلهای ســاده است. قضیه بیشتر به امتحانی دائمی و هر روزه شبیه است، امتحانی که باید در دل خودمان بدهیم و اگر آدم در دل خودش هم بخواهد دروغ بگویــد، زندگی اش خیلی راحت تبدیل به جهنم میشود. اصل این است که بتوانیم همه چیز را ببخشیم.

دیالوگ نیوز