به گزارش پایگاه خبری نشان :
مهدی فخیم زاده با انتشار این عکس نوشت: نمیدونم‌کدوم شیر پاک خورده ای تو فرنگستون و بین دوستای سفر کرده ما شایع کرده که فلانی کرونا گرفته والان توبیمارستانه.
چون چند نفرزنگ‌ زدن و‌از شنیدن صدای من تعجب میکردن ومیپرسیدن تو حالت خوبه؟
این عکسو گرفتم که احتمالا اونا ببینن یا خبرش بهشون برسه که فلانی بیمارستان نیست و هنوز حالش خوبه. حالا فردا رو خدا میدونه!!/ افکار نیوز
untitled