به گزارش پایگاه خبری نشان :

این حیوان اوکاپی (/ oʊˈkɑːpiː /؛ Okapia johnstoni) به عنوان زرافه جنگلی ، زرافه کنگو یا زرافه زبرا نیز شناخته می شود ، پستاندار آرتیوداکتیل بومی شمال شرقی جمهوری دموکراتیک کنگو در آفریقای مرکزی است. اگرچه اوکاپی دارای علائم راه راه است که یادآور گورخرها است ، اما بیشترین ارتباط آن با زرافه است. اوکاپی و زرافه تنها اعضای زنده خانواده زرافه ها

22