به گزارش پایگاه خبری نشان :

فریبا کوثری با انتشار این عکس نوشت:

در جاده ی زندگی، نگاهت که به عقب باشد، 

زمین میخوری...

زخم بر میداری... 

و درد میکشی... 

نه از بی مهری کسی دلگیر شو ... 

نه به محبت کسی بیش از حد دلگرم... 

به خاطر آنچه که از تو گرفته شده، دلسرد مباش، تو چه میدانی؟

شاید ... روزی ... ساعتی ... آرزوی نداشتنش را میکردی...

تنها به خدا اعتماد کن و خود را به او بسپار ...

هیچ کس آنقدر قوی نیست که ساعت ها بر عکس نفس بکشد ...

در آینده لبخند بزن...این همان جایی است که باید باشی! هیچکس تو نخواهد شد...