به گزارش پایگاه خبری نشان :

نوشته ای به خط عمادالکتاب به این مضمون که، "این مریضخانه وقف است بر فقرا، رعایا و غربا و بیچارگان، لعنت بر کسی که تخلف نماید."

 مریضخانه فیروزآبادی در سال ۱۳۱۳ خورشیدی توسط آیت الله سید رضا فیروزآبادی در شهرری ساخته شد. این روحانی نیکوکار که چهار دوره نماینده مجلس بود برای ساخت این بیمارستان برای فقرا، حقوق ۴ ساله خود را واگذار کرد تا با کمک دکتر امیر اعلم یکی از بزرگترین و مجهزترین بیمارستان های تهران با ۶۰۰ تخت ساخته شود.