به گزارش پایگاه خبری نشان :

وقوع صداهایی عجیب که بیشتر شبیه به صدای آب بود در قبرستان اسکاتلند سبب شد تا ماموران منشاء صدا را دنبال کنند و به قبر مورد نظر برسند. آنها پس از شکافتن قبر و باز کردن تابوت متوجه وجود آبراهی در زیر گورستان شدند و این قنات چند وقتی میشد که طغیان کرده بود.