به گزارش پایگاه خبری نشان :

به نقل از کرایم،متهم " پاتریشیا آتالیگ " پسر خوانده ۴ ساله خود را به حدی کتک زده که قربانی بر اثر جراحات وارده جان سپرده است.

گزارش های پلیس لاس وگاس نشان میدهد که پزشکی قانونی تائید کرده که کودک قبل از مرگ درد و رنج زیادی کشیده است.

اطلاعات پلیس حاکی است که همسایگان متوجه صدای فریادها و جیغ های کودک شده و با اداره پلیس تماس گرفته و درخواست کمک کرده اند.