به گزارش پایگاه خبری نشان :

به گزارش دیلی میل،‌ این مرد که یک زنبوردار اهل دومنیکن است با در دست گرفتن ملکه زنبورهای عسل کلنی زنبورها را به بازو و دست خود کشانده و این حشرات را اسیرکرده است.

زنبوردار دومنیکن با کلنی زنبورها در خیابان درحال قدم زدن است و هنگامیکه فردی به او نزدیک شده و دلیل کارش را می پرسد می گوید که در حال انتقال کلونی زنبورها بهمنطقه ای دیگر است امابه نظر می رسد از اینکه مردم وحشت زده به او نگاه می کنند و مورد توجه قرار گرفته است نیز خوشنود به نظر می رسد.

این زنبوردار می داند تا زمانی که ملکه در دستانش است زنبورها به او آسیبی نمی رسانند تا ملکه شان را رها کند از این رو هیچ اضطراب و دلهره ای  برای نیش زدن زنبورها ندارد.

1294210.jpg

1294209.jpg