به گزارش پایگاه خبری نشان :

خودروی 6 چرخ سایپا در حال تست فنی در خیابان