به گزارش پایگاه خبری نشان :
رنگ‌بندی جدید شهرستان های کشور توسط وزارت بهداشت اعلام شد.

جزایر جنوبی قشم و کیش طی دو هفته از آبی به نارنجی تغییر کرده اند.

شهرستانهای نارنجی (پرخطر) از ۱۸ به ۳۶ مورد افزایش پیدا کرد.

شهرستانهای زرد (خطر متوسط) از ۱۳۰ به ۱۷۸ مورد افزایش یافت.

شهرستانهای آبی (کم خطر) از ۳۰۰ به ۲۳۴ مورد کاهش یافت.