به گزارش پایگاه خبری نشان :

در اثر بارندگی های شدید زمین خیابان طالقانی تبریز دهان باز کرد.

بارندگی های اخیر سبب شده بخشی از خیابان های تبریز نشست کرده و باعث گرفتاری خودروها در خیابان ها شده است