به گزارش پایگاه خبری نشان :

خراسان:  گفته می شود در حالی که لباس های غیر قابل نفوذی بر بدن سجاد یک و نیم ساله می پوشانند اما بازهم در بدن او عقرب پیدا می شود.

رئیس شبکه بهداشت و درمان پیشین کهگیلویه گفته است: «احتمال این که در راست روده این کودک عقرب ماده باشد، زیاد است.» به گفته مادربزرگ این کودک، ماجرای گزیدن عقرب ها هنگامی شروع شد که دو عقرب این کودک را برای اولین بار نیش زدند. پس از این حادثه مادر و پدر سجاد تمام عقرب هایی که کودکشان را نیش می زدند، کشتند اما روز بعد دوباره دو عقرب دیگر کودک را نیش زدند.