به گزارش پایگاه خبری نشان :

هر یک از شیر‌ها وزنی معادل ۱۷۰ کیلوگرم داشت و در مقابل زرافه ۷۹۳ کیلوگرم وزن داشت.در نهایت شیر‌ها خسته شده و دست از تلاش برداشتند.

23

24

25