به گزارش پایگاه خبری نشان :

دانش آموز ۱۲ ساله انگلیسی ۵۴ گوی آهن ربای فلزی را یکی یکی بلعید تا با چسباندن اشیای آهنی به شکمش بچه های مدرسه را تحت تاثیر قرار دهد اما هرچقدر گوی آهن ربا می خورد نمی توانست اشیای آهنی را به شکمش بچسباند و در نهایت کارش به بیمارستان می کشد و پزشکان پس از ۶ ساعت عمل جراحی جانش را نجات می دهند.