به گزارش پایگاه خبری نشان :

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال بازیکنان خاطی تراکتور و گل گهر را با محرومیت روبرو کرد.

در خصوص گزارش مقامات رسمی بازی بین تیم های گل گهر سیرجان و تراکتور از هفته دوازدهم لیگ برتر مبنی بر درگیری توام با ایراد صدمه بدنی عمدی دو بازیکن از تیمهای مذکور به نام های آرمین سهرابیان "بازیکن" تیم گل گهر سیرجان و سعید مهری "بازیکن" تراکتورسازی که منجر به صدور دستور موقت به شماره 550 مورخ 5 بهمن ماه شد و با عنایت به جلسه رسیدگی مورخ 13 بهمن ماه و اظهار ندامت هر دو بازیکن نسبت به رفتار خویش پس از پایان بازی، کمیته انضباطی بدین شرح رأی خود را اعلام کرد:

1- آرمین سهرابیان به دو جلسه محرومیت و پرداخت ۳۰۰ریال جریمه نقدی محکوم می شود و با توجه به اینکه وی فاقد سابقه انضباطی است با اعمال مواد 93 و 94 یک جلسه محرومیت ایشان به مدت شش ماه تعلیق می گردد. بدیهی است در طول مدت تعلیق چنانچه رأی انضباطی برای ایشان صادر شود این تنبیه نیز اعمال خواهد شد.

2- سعید مهری به دو جلسه محرومیت و پرداخت ۲۰۰ریال جریمه نقدی محکوم و با توجه به اینکه وی شروع کننده نبوده و فاقد سابقه انضباطی می باشد با اعمال مواد 93 و 94 یک جلسه محرومیت ایشان نیز به مدت شش ماه تعلیق می شود. بدیهی است در طول مدت تعلیق چنانچه رأی انضباطی برای ایشان صادر شود این تنبیه قابل اعمال خواهد بود.

با صدور این رأی ، دستور موقت شماره 550 مورخ ۵ بهمن ماه لغو میشود و همچنین با در نظر گرفتن یک جلسه محرومیت اعمال شده در طول مدت اجرای دستور موقت ، محرومیت تعلیقی و جریمه نقدی اعمال می گردد.

این رأی ظرف مدت 7 روز قابل تجدیدنظر در کمیته استیناف خواهد بود.