به گزارش پایگاه خبری نشان :
تردد شبانه از ساعت ۲۱ الی ۳ صبح در تمام وضعیت‌ها ممنوع است.

برترین‌ها: تردد شبانه از ساعت ۲۱ الی ۳ صبح در تمام وضعیت‌ها ممنوع است.

وضعیت آبی: خطر کم؛ محدودیت مشاغل وجود ندارد.

وضعیت زرد: خطر متوسط؛ در این وضعیت فقط سطح شغلی چهار تعطیل خواهد بود.

وضعیت نارنجی: پرخطر؛ در این وضعیت سطح شغلی سه و چهار تعطیل خواهند بود.

وضعیت قرمز: بسیار پرخطر؛ در این وضعیت سطح شغلی ۲، سه و چهار تعطیل خواهند بود.

نقشه رنگ‌بندی کرونایی شهر‌های کشور

راه‌های درمان سریع واریس