به گزارش پایگاه خبری نشان :

محمدرضا پهلوی در طول سلطنت  ۳۷ساله خود، هشت‌ رئیس‌ جمهور آمریکا را درک کرد؛ روزولت، ترومن، آیزنهاور، کندی، جانسون، نیکسون، جرالد فـورد و کـارتر. پنـج رئیس جمهور دمکرات و سه جمهوریخواه (حدود‌ ۲۵ سال دمکرات و ۱۲ سال جمهوریخواه).

شاه از دو تن از‌ رؤسای جمهوری آمـریکا دل‌ خوشی‌ نداشت (کندی و کارتر). هر دو اینها دمکرات و موجب تضعیف سلطنت شاه شدند و آخرین آن هرچند سـعی در حفظ نظام سلطنتی ایـران داشـت ولی در نهایت با اشتباهات سیاسی خود، سقوط شاه‌ را به تسریع کرد.

هنگامی که یک‌ خبرنگار‌ آمریکایی‌ در مورد محبوب ترین رؤسای‌ جمهور‌ آمریکا‌ نظرش را می‌پرسد، شاه جوابی می‌دهد که نشان از نارضایتی وی از برخی سیاستهای آمریکا در گذشته دارد. او مـی‌گوید «وقتی دربـارهء آمریکای‌ نجیب‌ و نیرومند فکر می‌کنم نام آیزنهاور، اورل هریمن، ریچارد نیکسون، ترومن و لیندون‌ جانسون به ذهنم خطور می‌کنند.» چنین به نظر می‌رسد نام نبردن شاه از کندی در بین سایر رؤسای جمهوری آمریکا‌ ناشی‌ از‌ نـاراحتی وی از کـندی اسـت.