به گزارش پایگاه خبری نشان :

وکیل ترامپ در حال خورده جرعه آب دستش را به سرش زد تا کلاه نداشته خود را نگه دارد!

وی با پوشیدن کلاه در محوطه سنا سعی کرد پیام خاصی را منتقل کند تا بتواند آرای یهودیان را به سوی ترامپ جلب کند.

اداهای وی شبیه اداهای رودی جولیانی وکیل سابق ترامپ است.