به گزارش پایگاه خبری نشان :

برای کمک به افراد ناشنوا و کم شنوا ماسک هایی با نشانه ای از وضعیت این افراد تولید در داروخانه ها عرضه شده است .

 اگر این تصویر را روی ماسکی دیدید،به این معناست که فرد کم‌شنوا یا ناشنوا ست؛

لطفا در برابر این افراد،برای اینکه متوجه صحبتتان شوند،برایشان بنویسید یا اگر مقدوره، ماسکتان را با رعایت فاصله،چند ثانیه بردارید و صحبت کنید تا لب‌خوانی کنند

dIhTTdhGBwOz