به گزارش پایگاه خبری نشان :

در بازار خودرو می توان با ۱۰۲ تا ۱۱۴ میلیون تومان نسبت به خرید پراید ۱۳۱ مدل ۹۹ اقدام کرد.

پراید ۱۵۱ مدل ۹۹ نیر در شهرهای مختلف با قیمتی بین ۱۰۸ تا ۱۱۴ میلیون تومان فروخته می شود.

 

نام و مدل

شهر

قیمت

پراید 111 مدل 99

تهران

111 میلیون

پراید 111 مدل 99

کرمانشاه

117 میلیون

پراید 111 مدل 99

بابل

121 میلیون

پراید 111 مدل 99

آستارا

125 میلیون

پراید 111 مدل 99

آمل

123 میلیون

پراید 131 مدل 99

اصفهان

107 میلیون

پراید 131 مدل 99

جهرم

108 میلیون

پراید 131 مدل 99

آمل

114 میلیون

پراید 131 مدل 99

شیراز

102 میلیون

پراید 131 مدل 99

مریوان

108 میلیون

پراید 151 مدل 99

کرمان

114 میلیون

پراید 151 مدل 99

ملایر

111 میلیون

پراید 151 مدل 99

بندرگناوه

112 میلیون

پراید 151 مدل 99

همدان

113 میلیون

پراید 151 مدل 99

بابلسر

108 میلیون