به گزارش پایگاه خبری نشان :

 اعضای کنیسه، کلیسا، مسجد، معبد سیک‌ها و پناهگاه بی‌خانمان‌های محلی در این تاکسی واکسینه می‌شوند.  گروه خیریه «امداد بحران کرونا» این سرویس به نام «وکسی تاکسی» را سازمان داده‌ است که اعضای هر یک از این مراکز را که شرایط واکسیناسیون را دارند، به همراه یک نفر مراقب برای کمک در صورت لزوم به محل واکسیناسیون می‌آورند و سپس باز می‌گردانند.