به گزارش پایگاه خبری نشان :

پلیس فرودگاه انگلیس 101 بسته کوکائین‌ از شکم یک کارگر خارج کردند.

 این قاچاقچی 31 ساله که اهل برزیل نیز بود قرار بود تا بسته های کوکائین را پس از بلعیدن درون شکمش پنهان کند و از فرودگاه هیترو به سمت برزیل برده و در آن جا به دست فروشنده اصلی برساند که پلیس پس از اسکن بدن این مسافر با بسته های کوکائین رو به رو شدند.

متهم پس از دستگیری ادعا کرد که در حین کارگری درس نیز می خواند و دانشجوست و برای تامین هزینه ها و پرداخت بدهی هایش مجبور شده تا بسته های کوکائین را ببلعد و به دست فروشنده اصلی برساند و تنها از سربی پولی مجبور به حمل بسته های کوکائین شده است.