به گزارش پایگاه خبری نشان :

در سال 1359 و آن طور که در یکی از روزنامه های آن زمان ذکر شده است، کاشت و نگهداری و ترمیم چمن استادیوم امجدیه تهران(شهید شیرودی) به باغبانی ساده به نام حشمت خان سپرده شد و دیگر خبری از شرکت های تخصصی کاشت و ترمیم چمن نبود.منبع:فدراسیون تاریخ و آمار

VFeFGEgCNWns