به گزارش پایگاه خبری نشان :

دنیای حیوانات عجایب خود را دارد.

 یک موش را در این عکس مشاهده می کنید که ابتدا با قورباغه از در دوستی در آمد و به او نزدیک شد غافل از اینکه به محض نزدیک شدن به قورباغه این قورباغه در ثانیه ای او را شکار کرد و خورد.

yE4B2B9tBoLb