به گزارش پایگاه خبری نشان :

تصویر شرط ضمن عقد این زوج ،خیلی زود در شبکه های اجتماعی دست به دست شد. کاربری نوشت: «چقدر دیدن این جور شرط ها که به نظرم باعث قوام و دوام زندگی ها می شه قشنگه.»

کاربر دیگری نوشت: «متاسفانه کودکان محروم مانده از تحصیل کمتر مورد توجه سیاست گذاران و برنامه ریزها هستند. با این جور حرکت ها می شه هم باقی الصالحات برای خودمون بسازیم و هم مسئولان رو تشویق کنیم به اهمیت دادن به این بچه ها.» کاربری هم نوشت: «این کار در زمان کرونا بیشتر از همیشه نیازه.»