به گزارش پایگاه خبری نشان :

طبق قانون کار در مواردی که دستمزد کارگران به صورت هفتگی یا ماهانه پرداخت می شود، مبلغ پرداختی صرفاٌ از بابت ساعات کار کارگر نبوده و شامل دستمزد ساعات کار، مزد روز تعطیل هفتگی و ... است.

دستمزد در صورت وجود ایام تعطیل رسمی در هفته یا ماه مورد نظر، شامل مزد مربوط به این ایام نیز هست، بدیهی است چنانچه مزد کارگر ساعتی یا روزانه تعیین شده باشد، کارفرما مکلف خواهد بود دستمزد روز تعطیل هفتگی و یا تعطیل رسمی را جداگانه طبق مقررات مربوط پرداخت کند.