به گزارش پایگاه خبری نشان :

به گزارش میرر، متهم " جورج چرم"۶۰ ساله در حمله ای بی رحمانه همسرخود" پائولا "۵۹ ساله را با چاقوی آشپزخانه در خانه ای "مرسی ساید " انگلیس به قتل رسانده است.

بنا بر اطلاعات پلیس اسکاتلندیارد این زوج مدت ۲۰ سال با یکدیگر درگیری داشته و در نهایت دعواهای طولانی به قتل زن ۵۹ ساله انجامیده است.

قاضی" اندرومناری " روز گذشته هنگام رسیدگی به پرونده این قتل هولناک بیان کرد که شوهر روانی به دلیل قتل وحشیانه اش بدون آزادی مشروط تا ابد راهی زندان خواهد شد.

گزارش های پلیس نشان میدهد که متهم بسیار حسود بوده واز ارتباط همسرش با دوستان و اعضای خانواده اش بسیار نگران بوده است.