به گزارش پایگاه خبری نشان :

مسواک کردن دوازده فایده دارد:

۱ـ دهـان را پاکـیزه می کـند.

۲ـ موجب خشنودی پروردگار می شود.

۳ـ دندانها را سفـید می کـند.

۴ـ مانع پوسیدگی دندان می شود.

۵ـ بلغـم را کـم می کـند.

۶ـ غـذا را لذیذ می سازد.

۷ـ حسنات را دوبرابر می کـند.

۸ـ با آن به سنت پیامبر عمل می شود.

۹ـ ملائکه نزد او حاضر می شوند.

۱۰ـ لـثه را محـکم می کـند.

۱۱ـ از گذرگاه مسواک (دهان) قرآن عبور می کند.

۱۲ـ دو رکعت نماز با مسواک پیش خدا محبوبتر است از هفتاد رکعت نماز بدون مسواک.

    

روضة الواعظین: ۳۰۸