به گزارش پایگاه خبری نشان :

در روزهای گذشته تصویری از یک صفحه کتاب مخصوص کودکان در شبکه های اجتماعی دست به دست شد که با واکنش های زیادی همراه بود. در این صفحه کتاب موضوعی با این مضمون آمده که: «دوست پدرم که تاکسی داره بوق زد و من هم سوار ماشینش شدم تا  منو به مدرسه برسونه.» کاربران این داستان کتاب را آموزشی غلط به بچه ها دانسته و بسیاری نوشته بودند: «به صرف این که کسی دوست باباست نمی شه به بچه اجازه سوار شدن به ماشین بدون همراهی پدر و مادر داد.» کاربری نوشت: «کتاب های کودکان خیلی بیشتر از کتاب برای بزرگ سالان نیاز به ممیزی داره چون می تونه یه آموزش غلط، زندگی کودکی رو تباه کنه.» کاربر دیگری نوشت: «توی این داستان چند درس غلط داره، 1. چرا راننده تاکسی الکی بوق می زنه 2. چرا بچه بدون اطلاع و همراهی خانواده سوار ماشین دوست باباش می شه؟».