به گزارش پایگاه خبری نشان :

 در این رسم که به نام «سولوگامی» شناخته می شود، افراد با خودشان ازدواج می کنند و حتی برای این اتفاق مراسم هم می گیرند. کاربران به این رسم واکنش نشان دادند و آن را نوع حاد خودشیفتگی ذکر کردند. کاربری نوشت: «ایدئولوژی غرب، چیزی نیست جز به قهقرا بردن انسان و انداختن اش در یک دنیای پوچ و سرگردان!» کاربر دیگری نوشت: «فرد باید چقدر غرق خودشیفتگی شده باشه که کسی رو غیر از خودش به عنوان مکمل نخواد بپذیره.» کاربری هم نوشت: «من فقط فلسفه این ازدواج با خود رو نمی فهمم یا شما هم مثل من هستید!» کاربر دیگری هم به طنز نوشت: «بعد از ازدواج اگه یکی بخواد خودش از خودش طلاق بگیره باید چه کار کنه؟ مهریه و نفقه به کی تعلق می گیره؟»