به گزارش پایگاه خبری نشان :

با کشف پای قطع شده زن جوان در بیابان های کهریزک یک معمای جنایی برای پلیس کلید زده شد

یکشنبه 12 اردیبهشت ماه امسال در پی پیدا شدن پای مثله شده یک انسان در بیابان های کهریزک ماموران پلیس به صحنه کشف اعزام شدند.

ماموران پلیس با حضور در صحنه متوجه شدند پای قطع شده متعلق به یک زن جوان است.در پی این قضیه تیم جنایی همراه با قاضی کشیک دادسرای جنایی در محل صحنه کشف برای تحقیقات ابتدایی حاضر شدند و کار خود را شروع کردند.

ماموران پلیس به دنبال دیگر اعضای جسد در بیابان های کهریزک جست و جو های خود را آغاز کردند که در این مرحله هیچگونه بقایا از اعضای جسد زنانه کشف شده به دست نیاوردند.

بنابراین گزارش پای کشف شده زنانه به تیم تشخیص هویت پلیس آگاهی برای تحقیقات جنایی و گسترده تحویل داده شد