به گزارش پایگاه خبری نشان :

ورثه پسر که در سه سال آینده از لیست وظیفه‌بگیری حذف می‌شوند یکی از این گروه‌ها هستند.

همچنین وظیفه‌بگیران تک ورثه‌ای که سن آنان بیش از ۸۰ سال باشد، بازنشستگان و وظیفه‌بگیرانی که حکم ترمیم سال جاری برای آنان صادر نشده باشد و رکورد‌هایی که فرم رضایت‌نامه وراث آن‌ها در سامانه تایید نشده باشد از گروه‌هایی هستند که مشمول دریافت وام نمی‌شوند.