به گزارش پایگاه خبری نشان :

شهرآرانیوز/ پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در این ماه از ۲۰ تیر آغاز شده است و تا ۳۱ تیر بر اساس حروف الفبا واریز می‌شود.

حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در تیر ۱۴۰۰ بر اساس حرف اول نام خانوادگی آنان و طبق جدول زیر پرداخت می‌شود:

جدول زمانبندی واریز حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی ( تیر ۱۴۰۰ )

نام حرف تاریخ پرداخت
آ، ا ۱۴۰۰/۴/۲۰
حرف ب تا ش شعب تا ۲۰۰۰ نفر ۱۴۰۰/۴/۲۱
حرف ص تا ی شعب تا ۲۰۰۰ نفر ۱۴۰۰/۴/۲۲
ب ۱۴۰۰/۴/۲۳
پ، ت، ث ۱۴۰۰/۴/۲۴
چ، ج، ژ، ص ۱۴۰۰/۴/۲۵
ض، ز، ف ۱۴۰۰/۴/۲۶
ح، همکاران بازنشسته ۱۴۰۰/۴/۲۷
ق، ر، س ۱۴۰۰/۴/۲۸
بانک‌های ملی، ملت، تجارت، پست بانک، سپه، کشاورزی، صادرات ۱۴۰۰/۴/۲۹
ط، ظ، خ ۱۴۰۰/۴/۲۹
گ، ل، و، ه، غ، ی، ذ، ک ۱۴۰۰/۴/۳۰
د، ش، ع، ن، م و بنیاد شهید ۱۴۰۰/۴/۳۱