به گزارش پایگاه خبری نشان :

هومن برق نورد متولد پنجم دی ماه 1348 است و دیپلم برق داره و تا مدت ها به کار ساخت سنتور، سه تار و تار مشغول بود هومن برق نورد با بازی در سریال ساختمان پزشکان به شهرت رسید و محبوبیتش با بازی در سریال دودکش بیشتر شد.هومن برق نورد و بهنام تشکر بیشتر بعنوان نسخه ایرانی لورل و هاردلی یاد می شود که کارهای درخشانی را در تلویزیون کنار هم بازی کردندهومن برق نورد سالهاست ازدواج کرده و متاهل می باشد و تاکنون صاحب فرزندی نشده اند هومن برق نورد عکسی از گریمش در جوجه تیغی در صفحه رسمی خود منتشر کرده است

هومن برق نورد متولد پنجم دی ماه 1348 است و دیپلم برق داره و تا مدت ها به کار ساخت سنتور، سه تار و تار مشغول بود هومن برق نورد با بازی در سریال ساختمان پزشکان به شهرت رسید و محبوبیتش با بازی در سریال دودکش بیشتر شد.هومن برق نورد و بهنام تشکر بیشتر بعنوان نسخه ایرانی لورل و هاردلی یاد می شود که کارهای درخشانی را در تلویزیون کنار هم بازی کردندهومن برق نورد سالهاست ازدواج کرده و متاهل می باشد و تاکنون صاحب فرزندی نشده اند هومن برق نورد عکسی از گریمش در جوجه تیغی در صفحه رسمی خود منتشر کرده است

هومن برق نورد

کارهای سینمایی هومن برق نورد

    کیفر

    یک تکه نان

    گناهکاران

    ملکه

هومن برق نورد

کارهای تلویزیونی هومن برق نورد

    بیداری

    فاکتور هشت

    اشک ها و لبخندها

    ساختمان پزشکان

    چک برگشتی

    دزد و پلیس

    زمانه      1391

    دودکش  1392

    1393 پرده نشین

    1392-1393 روزهای بد، به در

هومن برق نورد

هومن برق نورد در تئاتر:

    مرغابی وحشی

    خلایق هر چی لایق (کارگردان)

    بیژن و منیژه

    موسیو ابراهیم، گل های قرآن

    آوازخوان طاس

هومن برق نورد