به گزارش پایگاه خبری نشان :

سگ کشی ابتدا موضوعی که به ذهن می رسید اسم فیلم سگ کشی است اما وقتی به دنبال این اسم می رویم شاهد اتفاقات تلخ در ماجرای سگ کشی می شویم. این بار سگ کشی در تبریز رخ داد و تصاویر نشان از یک سگ کشی با دادن سم در تبریز رخ داده است.

سگ کشی در منطقه کوی صنعتی ستاره تبریز

تصویری از منطقه کوی صنعتی ستاره جنب پلیس راه آذر شهر تبریز به خبرنگار رکنا رسید که نشان از مرگ سگ های ولگرد در این منطقه دارد.

یکی از اهالی این منطقه در تماس به خبرنگار رکنا اعلام کرد: این سگ های ولگرد هیچ مزاحمتی برای اهالی منطقه و کارخانه ها نداشتند بلکه همه اهالی منطقه برای سگ های ولگرد غذا می آوردند چون این سگ ها در منطقه به عنوان نگهبان شناخته شده بودند.

وی افزود: سگ های ولگرد بیشتر شب ها وقتی کسی به این منطقه می آمد و افراد غریبه به منطقه می آمدند در نقش یک آژیر شروع به سر و صدا می کردند همین باعث شده بود امنیت کارخانه ها در منطقه پابرجا باشد.

این مرد ادامه داد: نمی دانیم چه کسی با چه نیتی با دادن سم به این سگ ها باعث مرگ دسته جمعی آنها شده است.