به گزارش پایگاه خبری نشان :

«سم کولام»، ماهیگیری 28 ساله انگلیسی که در نزدیکی «اسکله بوسکومب»، واقع در حومه بندر «بورنموث» انگلستان مشغول ماهیگیری بود تا سر حد مرگ پیش رفت.حادثه زمانی رخ داد که «سم» بعد از صید یک ماهی آن را بوسید تا به نوعی بابت این صید خوب شکرگزاری کند.

اما ناگهان ماهی خودش را تکان داد و به دهان وی پرید و وارد گلوی «سم» شد.چیزی نمانده بود که ماهی 14 سانتی متری که موجب مسدود شدن مجاری تنفسی «سم» شده بود او را بکشد.

در حالی که تنفس «سم» قطع شده بود و قلبش از کار افتاده بود تیم پزشکی به محل حادثه رسید و با خارج ساختن ماهی و دادن تنفس مصنوعی قلب او را دوباره به کار بیندازند.