به گزارش پایگاه خبری نشان :

بر اثر ریزش تونل اُکلُن ۴ معدن کلاریز طزره دامغان ،یکی از کارگران این معدن جان خود را از دست داد.

رییسی  پیمانکار تونل اُکلُن ۴ شرکت شمال شرق معدن کلاریز طزره دامغان گفت: این حادثه عصر  امروز، بر اثر ریزش تونل،  اتفاق افتاد و یک کارگر جان خود را از دست داد.

رییسی گفت: در تونل اُکلُن ۴ شرکت شمال شرق معدن کلاریز طزره، ۲۰ کارگر  مشغول استخراج زغال به روش دبیل  بودند که  منجر به ریزش کارگاه  شد و یک نفر از کارگران جان خود را از دست داد.

به گفته وی، یوسف کوهساری  کارگر تونل اکلن ۴ شرکت شمال شرق معدن کلاریز طزره  بود که در این حادثه جان خود را از دست داد و بقیه کارگران در صحت کامل به سر میبرند.

این تونل در ۷۰ کیلومتری شمال دامغان قرار دارد.