به گزارش پایگاه خبری نشان :

قتل اسلامشهر با کشف جسد دختر 22 ساله ای به نام مهسا در جریان رسیدگی قرار گرفت. در قتل اسلامشهر ملیکا به اتهام قتل دوستش مهسا بازداشت شد.در جریان قتل اسلامشهر در درگیری ای که بین دو دختر در گرفته بود مهسا توسط ملیکا به قتل رسید. بعد از قتل اسلامشهر ملیکا بازداشت شد. سرانجام در پرونده قتل اسلامشهر اولیای دم از قصاص گذشت کردند و ملیکا آزاد شد.

 

به گزارش اختصاصی خبرنگار رکنا، ملیکا آزاد شد ! این خبر کوتاهی است که عطر امیدواری می دهد. بخشیده شدن ملیکا مثل این این می ماند که از یک تونل وحشت به دنیای نور و روشنی پرتاب می شویم. مثل این است که یک نفر به روزگار پر از کسالت زندگی هدیه می دهد و آن فرد کسی جز شاکی پرونده ملیکا نیست

ماجرای کشته شدن مهسا توسط ملیکا از این قرار بود که درگیری بین ملیکا و رفیق گرمابه و گلستانش از کل کل در اینستاگرام آغاز شد. دوستان دیگر این دو دختر جوان با تحریک آنها به خشمشان دامن زدند و ملیکا برای گفتگو با مهسا مقابل خانه آنها رفت.اما دو دوست صمیمی باز هم با یکدیگر درگیر شدند و مهسا با ضربه چاقو از سوی ملیکا از پای در آمد.

ملیکا بلافاصله بازداشت شد و با تقاضای اولیای دم به قصاص محکوم شد.در حالی که شمارش معکوس برای قصاص ملیکا آغاز شده بود،خانواده ملیکا سعی کردند با همدلی و ابراز ندامت رضایت آنها را جلب کنند.

اولیای دم با شرط بخشش دیه از قصاص گذشت کردند و با یاری مردم نیکوکار و تلاش رسانه ای رکنا ، سرانجام دیه تامین شد و پدر و مادر مهسا از قصاص گذشت کردند.