به گزارش پایگاه خبری نشان :

به گزارش ۲۴،توفان در شهر "پارما " در شمال ایتالیا با تگرگ های بزرگی به اندازه سیب همراه بوده که خسارت های زیادی به بار آورده است.

تگرگ در اندازه‌های بزرگ به‌ویژه به خودروها ، درختان و شیشه خانه ها خسارات مادی زد.

تاکنون گزارشی از حادثه انسانی گزارش نشده است.

1385297.jpg