به گزارش پایگاه خبری نشان :

علت غیبت مخبر معاون اول رییس جمهور در جلسات هفته گذشته ستاد اقتصادی مشخص ش

خبر 20.30 خبر داد که علت غیبت محمد مخبر در جلسات هفته گذشته ستاد اقتصادی کسالت جزئی بوده است.

معاون اول رئیس جمهور در جلسه امروز شنبه حضور پیدا کرده و از رئیسی دو دستور اقتصادی دریافت کرده است.