به گزارش پایگاه خبری نشان :

رژیم صهیونیستی که مدعی قدرت سایبری و امنیتی در منطقه اســت بارها در این حوزه ها شکســت را تجربه کرده تا پوشــالی بــودن قدرت این رژیم اثبات شــود. در جدیدترین مورد، روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارونوت، دیروز خبر داد که گروهی از هکرها توانسته اند به اطالعات چند میلیون صهیونیست دسترسی پیدا کنند. خبرگزاری فلسطینی شــهاب به نقل از یدیعوت آحارونوت گزارش داد، گروه یادشده که خود را Sangkancil نامیده، توانسته با نفوذ به وبــگاه مقامات محلی اطالعــات هفت میلیون صهیونیست را هک کند. طبــق این گــزارش، ایــن گــروه اســناد برخی ازصهیونیست ها را برای اثبات مدعای خود در اینترنت منتشر کرده که این اســناد، شامل کارت شناســایی، گواهینامه، حســاب های مالیاتی اســت. یدیعوت آحارونوت همچنین نوشــت که اطالعات افشاشده پس از اشــتراک گذاری به افرادی نیز فروخته شــده اســت. جرزوالم پســت در این باره نوشــته:چنانچه چنین خبری صحت داشــته باشد، بزرگترین هک در تاریخ اسرائیل رقم خورده است.

یدیعوت آحارونوت، در اوایل ســال جاری میالدی نیز از حمله سایبری به چند شرکت در فلسطین اشغالی خبر داده بــود. آحارونوت در گزارش خود اشــاره کرده بود که یکی از شــرکت هایی که هدف حمله قرار گرفته ، شرکتی وابســته به صنایع دفاعی رژیم صهیونیســتی بوده است. پیــش از این اقدام نیز منابع خبری از حمله ســایبری به وزارت خانه های آمریکا و همچنین شرکت های صهیونیستی خبر داده بودند که در جریان آن، دانشگاه صهیونیستی بن گوریون هدف حمله قرار گرفت. وبگاه »تایمز اســرائیل درخصوص این حمله گزارش داده بود که مقامات دانشگاه بن گوریون در نقب واقع در جنوب فلســطین اشغالی به اطالع کارکنان و دانشــجویان خود رســانده اند که این دانشــگاه هدف یک حمله سایبری قرار گرفته است. با این حال، این مقامات از ارائه جزئیات بیشــتر در این خصوص خودداری کردند.