به گزارش پایگاه خبری نشان :

ترور سردار سپهبد قاســم سلیمانی و ابومهدی المهندس به دست آمریکایی ها، تحولی در عراق ایجاد کرد و عزم ها را برای بیرون راندن اشغالگران جزم تر کــرد؛ تا جایی که پارلمان عراق در دی ماه ســال ۹۸ قانونی را برای اخراج نیروهای نظامی بیگانه از این کشور تصویب کرد. تحسین الخفاجی فرماندهی عملیات مشــترک ارتش عراق، شــامگاه پنجشنبه، در گفت وگو با خبرگزاری رســمی عراق از آغاز روند خروج نیروهای آمریکایی از خاک عراق خبر داد. وی اضافه کرد: در راســتای اجرای دستاوردهای گفت وگوی راهبــردی، نیروهــای آمریکا خروج را با تعداد زیاد آغــاز کرده اند.مطابق با این گزارش، طرف آمریکایی گفته اســت که بــه توافق های صورت گرفته در گفت وگوی راهبردی پایبند است و 3۱ دسامبر دهم دی آخرین روز حضور نیروهــای رزمی آمریکا در خاک عراق خواهد بود. از ســوی دیگر، خبرگزاری رســمی عراق در گزارش دیگر از دیدار مصطفی الکاظمی نخست وزیر این کشور با کنت مک کنزی فرمانده تروریست های سنتکام در بغداد خبر داد. به گزارش فارس، طبق این گزارش دو طرف در این دیدار بر سر برگزاری یک نشست درخصوص پایان حضور نظامی آمریکا تا پایان سال به توافق رسیده اند. جالب توجه اســت که در همین خصوص، روزنامه العربی الجدید ، در یکی از گزارش های خود به این مســئله پرداخته و در این خصوص نوشــته است: به نظر نمی رسد که توافق دور چهارم و پایانی گفت وگوهای راهبردی آمریکا و عراق... مســئله جدیدی باشد یا منجر به محدود کردن نقش نظامی آمریکا در عراق شود. گفتنی است، از زمان قانون شدن طرح خروج نیرو های ِ نظامی بیگانه از خاک عراق در پارلمان عراق در سال گذشته میالدی، آمریکا می کوشــد ذیل عناوین مختلف در برابر اجرای کامل این قانون که مبتنی بر اعمال حاکمیت ســرزمینی و استقالل ملی عراق است، مقاومت کند و راهی برای دور زدن مصوبه مجلس عراق تدارک ببیند.