به گزارش پایگاه خبری نشان :

دختر رهبر معظم انقلاب عروسی کرد . عروسی دختر رهبر معظم انقلاب به سادگی برگزار شد. عروسی دختر رهبر معظم انقلاب در جمعی دوستانه برگزار شد. یکی از روحانیون درباره عروسی دختر رهبر معظم انقلاب توضیحاتی داد. عروسی دختر رهبر معظم انقلاب ساده برگزار شد

مراسم ساده دختر رهبر انقلاب

یکی از روحانیون درباره عروسی دختر رهبر معظم انقلاب صحبت می کند. او در ابتدا ساده بودن این مراسم را گوشزد کرده و روند مراسم را توضیح می دهد. رهبر معظم انقلاب در عروسی فرزندش شعر عروسی حضرت زهرا را پخش کرد

ایشان می گوید اگر یک کارگر ساده می خواست برای دخترش عروسی بگیرد ، از عروسی دختر رهبر معظم انقلاب مهم تر بود. میوه هم یک نارنگی و یک پرتقال و یک خیار گذاشتند و شام هم مرغ و برنج بود حتی نوشابه نداشت، این هایی که عروسی های مجلل می گیرند را نمی دانم اما عروسی دختر رهبر معظم انقلاب به همین سادگی بود

منبع : رکنا