به گزارش پایگاه خبری نشان :

روز گذشته مرد جوانی با مراجعه با دادسرای جنایی تهران از صاحب یک تعمیرگاه به اتهام حبس غیرقانونی شکایت کرد و رسیدگی به ماجرا در شعبه ششم بازپرسی در دستور کار بازپرس صاحب جمعی قرار گرفت و دستور بازداشت متهم داده شد.متهم اظهار داشته بود که در جریان حبس غیرقانونی از او فیلم اعتراف تحقیرآمیز هم تهیه شده است.

متهم در اعتراف به حبس غیرقانونی گفت:«مدتی قبل متوجه شدم که دو کارگر تعمیرگاه من،کاتالیزور خودروهای مشتری ها را ربوده و به یک مال خر می فروختند.وقتی این موضوع را متوجه شدم خیلی عصبانی شدم و تصمیم گرفتم اموال مردم را از مال خر پس بگیرم که با آبرویم بازی نشود.برای همین کارگرها را وادار کردم که نشانی مال خر را به من بدهند و بعد او را با ترفند به تعمیرگاه آورده و حبس کردم.بعد هم مجبورش کردم هزینه اموال مردم را برایم کارت به کارت کند تا به آنها برگردانم.»

با توجه به اقدام غیرقانونی صاحب تعمیرگاه،این فرد متهم شناخته شد.همچنین تا به حال 5 نفر به خاطر ربود شدن کاتالیزور خودرویشان اعلام شکایت کرده اند و تعداد شکایت ها در حال افزایش است.

رسیدگی به این پرونده در جریان قضایی ادامه دارد.

منبع : رکنا