به گزارش پایگاه خبری نشان :

گل گرفتن فیزیکی درب یک ساختمان اداری در اعتراض به یک موضوع یا یک اتفاق امری است که چند سال پیش احمد نجفی باب آن را باز کرد.