به گزارش پایگاه خبری نشان :

رفتار سمی متولدین فروردین ​

فقط زمانی که بهت نیاز داره میاد سمتت

رفتار سمی متولدین اردیبهشت 

هیچ وقت عذر خواهی نمیکنه

رفتار سمی متولدین خرداد

از گفتن حقیقت طفره میره

رفتار سمی متولدین تیر

از احساسات بقیه سواستفاده میکنه

رفتار سمی متولدین مرداد

تحت هر شرایطی باید برنده بشه

رفتار سمی متولدین شهریور

از بقیه سو استفاده می کنه 

رفتار سمی متولدین مهر

آدم هارو دشمن هم می کنه 

رفتار سمی متولدین آبان 

نیاز داره انتقام بگیره

رفتار سمی متولدین آذر 

همیشه تقصیرو میندازه گردن بقیه 

رفتار سمی متولدین دی

با پول بقیه سو استفاده می کنه 

رفتار سمی متولدین بهمن

اشتباهش رو قبول نمی کنه 

رفتار سمی متولدین اسفند 

با ذهن بقیه بازی می کنه